projekt

STAREJŠI ZA SKLADNI RAZVOJ DOLGOŽIVE DRUŽBE

STAREJŠI ZA SKLADNI RAZVOJ DOLGOŽIVE DRUŽBE

Januarja 2011 so se na ustanovni seji sestali predstavniki partnerjev v projektu Starejši za skladni razvoj dolgožive družbe, to pa so predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije, Zveze klubov upokojenih delavcev MNZ Slovenije, Društva upokojencev MORS ter predstavniki Društva seniorjev Slovenije. Projekt je bil ocenjen na 154.836 evrov, od tega je 85 odstotkov sredstev prispeval Evropski socialni sklad, razliko pa proračun Slovenije.

Projekt je stekel v oktobru 2010, trajal pa je dve leti. Po projektu so upokojeni strokovnjaki spremljali delo Državnega zbora, vlade, medijske nastope poslancev in o njih pisno obveščali pokrajinske aktive, ki so se izoblikovali pri pokrajinskih zvezah društev upokojencev, hkrati pa so pošiljali navedenim ustanovam in posameznikom usklajene strokovne pripombe, ki so nastajale v delovnih skupinah, sestavljenih iz upokojenih strokovnjakov za posamezna področja projekta itd.

Vodja projekta v okviru ZDUS je dr. Mateja Kožuh Novak, e-naslov: , tel. štev.: 01/519 41 17.

Koordinatorica projekta je Anja Šonc: , tel. štev.: 01/519 41 17