Aktualno

POROČILO Z ZASEDANJA UPRAVNEGA SVETA AGE V APRILU 2019

17.05.2019
Tokratno zasedanje Upravnega sveta je bilo natrpano s točkami dnevnega reda, ki so se deloma nanašale na preteklo leto - zaključne naloge in poročila, ocene delovanja, vprašanja financiranja, deloma pa na tekoče naloge in načrtovanje bodočih.
 
Izvedeni delovni program 2018 - Program na področju izvajanja politik je sekretariat predstavil v celoti z vsemi pojasnili in posebnostmi. Posebne razprave na realizacijo ni bilo. Izvajanje projektov pa je večinoma še v teku. O izvajanju delovnega programa za 2018 smo že pisali, zato tega ne navajam obširneje.*
Poročilo AGE o izvajanju programa je bilo februarja predloženo Evropski Komisiji.
Zunanja in notranja evalvacija - Obe obliki evalvacije bosta, poleg usmeritev za tekoče delo, ponudili prvo osnovo za strategijo delovanja AGE po letu 2020. Zunanja evalvacija*** je namenjena oceni politike in delovanja AGE na nivoju EU ter vključenosti njenih članic in njenemu prispevku k delovanju članic v svojih državah. Gre za vrednotenje, kaj člani čutijo o organizaciji in njenih dosežkih. Notranja evalvacija**** je revizija dela organizacije, ki preverja, ali je storila to, kar je napovedala.
Zunanja evalvacija je pokazala, da je delo AGE dobro, da je platforma uveljavljena in prepoznavna tako v okviru EU kot na nivoju posameznih držav in njihovih organizacij – članic. Dobro je delo sekretariata in strokovnjakov, ki delajo v njem. Nekaj kritičnih pripomb je bilo v smeri premajhnega vpliva AGE na delovanje nacionalnih organizacij članic, na preobsežna gradiva, ki jih je težko spremljati in posredovati članstvu in na razkorak med cilji AGE na evropskem nivoju in organizacijami na nižjih nivojih.
Priporočila, ki izhajajo iz notranje evalvacije: nadaljevati dobro delo pri spremljanju in vplivanju na socialno-ekonomske politike EU, pri spodbujanju pravic starejših in pri boju proti diskriminaciji.  Spodbuditi je potrebno sinergijsko delovanje s članicami, izboljšati spremljanje dejavnosti AGE in za to izdelati notranje kazalnike.
Finančno poročilo - V razpravi smo se nekaj časa zadržali ob realizaciji finančnega načrta, ki je na določenih točkah pokazal večje stroške od načrtovanih. Ti so se povečali zaradi podražitev storitev, najema in vzdrževanja prostorov ( klimatizacija in popravila električne energije, poraba „pisarniškega materiala“, stroški komunikacij in interneta, vzdrževanje spletne strani, bančni
 
------------------
 * Glavne značilnosti programa AGE 2018
Prednostne akcije v letu 2018:▪ enakost staranja: globalna kampanja osveščanja za boj proti staromrzništvu in krepitev človekovih pravic v starosti; priprave na volitve v Evropski parlament; spodbujanje srebrne ekonomije, ki podpira starostno prijazna okolja; ovire, s katerimi se soočajo starejše osebe pri dostopu do digitalnih finančnih storitev visoko na agendi EU; usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja - direktiva o dopustu negovalcev in prožnejših delovnih razmerah.
Poudarjene programske teme: človekove pravice in vprašanja diskriminacije na osnovi starosti; kakovostna dolgotrajna oskrba in boj proti zlorabi starejših; starosti prijazna okolja in dostopnost; zaposlovanje, aktivno državljanstvo in sodelovanje; zdravo staranje; ustrezen dohodek in socialna vključenost;  pravice potrošnikov. 
** Preverjanje uspešnosti delovanja je na splošno postalo pomembno za oceno kakovosti dela različnih družbenih subjektov. 
** * V izvedeno anketo je bilo vključenih 23 ključnih informatorjev, izvedeno eno srečanje članic iz EU države z EU upravo regij in 65 članov, udeležencev spletne ankete.
**** Opravili so jo štirje člani – prostovoljci.
stroški, revizija …) ter tudi večjih stroškov izvajanja programskih nalog. Stroški za komunikacije in informacijsko tehnologijo so se povečali tudi zaradi obsežnega dela, potrebnega za uskladitev z novimi splošnimi pravili o varstvu podatkov.
Finančni rezultat za leto 2018 je sicer pozitiven, vendar prihodki le malenkost presegajo izdatke. Nekaj sredstev je akumuliranih na račun pozitivnih finančnih rezultatov preteklih let, vendar
se organizacija, dolgoročno gledano, sooča s potrebo po povečanju obsega in stabilizaciji finansiranja.
 
Vprašanja bodočega finansiranja - Zakladnik je pripravil zamisli o možnih ukrepih na področju finansiranja, ki so nam bili predstavljeni v razmislek in eventualno delovanje ter bodoče odločanje. Prva smer je zmanjšanje stroškov dela, česar ni možno storiti brez negativnega vpliva na obseg in kvaliteto dela. Druga možnost je pridobivanje zunanjih donatorjev, kamor bi se morale vključiti tudi članice. Je pa potrebna nadaljnja obdelava predloga, da ne bi kršili etničnih načel organizacije, ki določajo kakšno vrsto donacij lahko sprejme. Tretja smer je pridobivanje novih članic, kar je ocenjeno kot »odprta vrata« za delovanje sedanjih članic v svojem okolju. Sekretariat in vodstvo AGE bo proučilo vliv Brexita - kako bodo tretirane in kako bodo plačevale članarino članice iz Velike Britanije. Proučili bodo tudi vpliv novega belgijskega zakona za neprofitne subjekte (računajo na možnost komercialnih objav). Obstaja pa še možnost enkratnega kriznega povečanja članarine za 10% v letu 2020, kar je potrebno posebej razpravljati v krogu članstva.
 
Pridobivanje novih članic in vprašanja geografskega širjenja AGE - Organizacija je dinamičen pojav, prihaja do vstopov in izstopov članstva. Slednje je bilo v zadnjih dveh letih pogojeno predvsem s finančno nesposobnostjo članskih organizacij.   Pojavljajo pa se nove organizacije, ki so pripravljene vstopiti. Tudi tokrat so bile predstavljene tri nove članice: Nizozemske, Švice in Avstrije. Za članstvo se zanima tudi več organizacij Rdečega križa, kjer skrbijo za starejšo populacijo ( bolgarski RK je član).
Člani Upravnega sveta smo dobili domačo nalogo - pogledati v svojem okolju, katere so potencialne organizacije, ki bi jih lahko pritegnili v članstvo AGE in jih informirati o tej možnosti.
 
Že lani se je na seji sveta pojavilo vprašanje, ali naj se članstvo AGE širi na organizacije držav, ki niso članice EU. Razprava je pokazala da obstajajo argumenti za in proti. Tisti za vidijo prednosti v povečani vsebinski in finančni moči številčnejše platforme za obravnavo vprašanj, ki niso geografsko omejena. Tisti proti pa se bojijo, da bi se izgubil tesnejši stik z EU in EK in zapletla vprašanja finansiranja programov s te strani. Za zdaj kaže, da je večja naklonjenost za sprejem organizacij iz držav EFTA, ne pa širše. Ob nadaljnji kristalizaciji stališč bo pripravljen tudi predlog za odločanje.
 
Program dela 2019 - V letošnjem letu bodo AGE in članice zaposlovale naloge in v njihovem okviru teme, ki predstavljajo nadaljevanje ali nadgradnjo akcij iz preteklega ali več preteklih let in so postale že »železni repertoar« AGE, Izjemno mesto imajo letos volitve v Evropski parlament in utiranje poti do novoizvoljenih poslancev ter poslanskih skupin. Organizacija in vse članice bomo vključeni v uresničevanje zaključkov in usmeritev do zdaj izvedenih tematskih konferenc, AGE vodstvo pa tudi v pripravo vseh za leto 2019 planiranih konferenc, skupaj s statutarno predpisanimi zasedanji organov in s sodelovanjem pri pomembnejših akcijah članic.
 
Nekaj poudarjenih aktivnosti
Volitve v Evropski parlament že nekaj časa zaposlujejo sekretariat in funkcionarje AGE in jih bojo tudi po volitvah. Že lani je bil pripravljen in sprejet Manifest s temeljnimi postavkami pričakovanj, ki jih imajo starejši prebivalci EU do delovanja poslancev pri njihovem uresničevanju. Manifest je bil s strani AGE v februarju predstavljen v Evropskem parlamentu.  
Organizacije državah članicah so pozvane, da storijo čim več za seznanjanje kandidatov z vsebino manifesta pa tudi s svojimi predlogi delovanja, in da storijo čim več za udeležbo svojega članstva na evropskih volitvah. 
V AGE se čuti pričakovanje precej nestabilnega leta in negotovost glede pretežne orientacije bodočega Evropskega parlamenta, zato sekretariat načrtuje vrsto aktivnosti pri angažiranju novoizvoljenih poslancev v EP in njihovemu osveščanju o vprašanjih staranja prebivalstva in s tem povezanim uresničevanjem že sprejetih dokumentov (Evropskega stebra socialnih pravic, sklepov in deklaracij ministrskih konferenc, itd,) ter programa AGE in njegovih članic. Prvo širše srečanje z novoizvoljenimi poslanci EP je planirano za dan pred jesenskim zasedanjem Upravnega sveta, to je 16.oktobra.
AGE barometer - To je ugotavljanje stanja po državah, položaja starejših oseb, na osnovi preverjanja posredovanih podatkov iz drugih informativnih baz in odgovorov na vprašanja po, za posamezno leto določenih, vsebinskih elementih. Prikazani rezultati lanskega barometra kažejo pomanjkljivosti v ocenah podatkov, ki jih snovalci vključijo iz baz drugih inštitucij.
Zdaj pripravljajo osnove za letošnji vprašalnik in pripravljen bo do zasedanja AGE Generalne skupščine v juniju. Na njej bodo predstavljeni tudi rezultati AGE barometra 2018. Računajo, da bodo poslali posebej vprašalnik in šele nato podatke iz drugih virov. Razvnela se je razprava kdo naj   ocenjuje podatke, ki so širši od tega kar se dela v upokojenskih organizacijah. Odgovori niso enoznačni - glede na heterogenost organizacij članic AGE.
To je vprašanje, ki je aktualno tudi pri nas.
Človekove pravice in zasedanje OEWGA - Strokovni sodelavec je predstavil vsebino letošnjega nastopa in delegacijo AGE za zasedanje OEWGA v sredini aprila.   Poudaril je podporo, ki jo ima AGE za poslanstvo uveljavljanja človekovih pravic starejših oseb v večjih nevladnih organizacijah v EU in izven, nadnacionalnih mrežah kot je Help AGE International, celo ustreznem avstralskem inštitutu, pa tudi trdnem stališču več držav, med njimi Slovenije.
Odpravljanje in preprečevanje staromrzništva - V letošnjem letu se nadaljujejo akcije boja proti staromrzništvu in implementacija rezultatov raziskav, ki so bile lani na to temo predstavljeni na dveh konferencah. Obeležena bo 50-obletnica izraza »ageism« - staromrzništvo.
Nadgrajena bo kampanja »Enakost staranja« ki je lani trajala 10 tednov. Upoštevala bo nekatere iniciative, ki so jih dale članice v lanski kampanji.
 
Delovanje članic
Člani sveta iz posameznih držav so poročali o organiziranih dogodkih in akcijah, ki jih vodijo v svojih državah, letos pretežno z namenom, da bi čim bolje informirali svoje kandidate pred volitvami v EP (tiskovne konference, srečanja, okrogle mize, posebne predstavitve, ipd.).
Možnost sem izkoristila za predstavitev Dni medgeneracijskega sožitja. To naj bi bila tudi priložnost za seznanitev naših kandidatov z AGE Manifestom in s sprejetimi dokumenti ZDUS.
 AGE ima v svojih prizadevanjih pomembno podporo najmočnejše nemške članske organizacije BAGSO in razumevanje v tamkajšnjem Ministrstvu za zunanje zadeve. Podobno kot ZDUS v Sloveniji v okviru MEKOS, BAGSO sodeluje z Nemškim federalnim mladinskim svetom. Nemčija je že napovedala, da bo v času predsedovanja EU organizirala širši mednarodni dogodek na temo staranja prebivalstva in na to vezanih izzivov. 
Generalna sekretarka AGE je izrazila željo, da bi tudi Slovenija proučila možnost organizacije zasedanja Upravnega sveta AGE v Sloveniji, v času njenega predsedovanja EU, v drugi polovici leta 2021.
 
Priprave na Generalno skupščino in letno konferenco - Pomemben del tokratnega sestanka so zavzele informacije o pripravah na Generalno skupščino AGE 12. do 14. junija, vsebina osnutka Deklaracije te Generalne skupščine in informacije o letni konferenci, ki bo organizirana v sklopu dogodka.
 
Jožica Puhar, Strokovni svet ZDUS, Upravni svet AGE                              Ljubljana, 3.5.2019
 
 

aktualno vse

22.05.2020 - Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb

22.05.2020 - Čas je za sprejem nove Konvencije Združenih narodov o pravicah starejših oseb

25.09.2019 - Slovenski evropski poslanci enotni za medskupino o demografskih spremembah in o solidarnosti med generacijami

24.06.2019 - AGE - Zaključna deklaracija

10.06.2019 - Zapis srečanja z zamejskimi društvi na Dnevih medgeneracijskega sožitja

10.06.2019 - Letna generalna skupščina AGE PLATFORM EUROPE 2019

17.05.2019 - POROČILO Z ZASEDANJA UPRAVNEGA SVETA AGE V APRILU 2019

01.03.2019 - Člani AGE platforme o Evropski Uniji in njeni prihodnosti

01.03.2019 - Začetek AGE kampanje za volitve v Evropski parlament

01.02.2019 - Sporazum EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem

04.12.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_10 teden kampanje

27.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_9 teden kampanje

21.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_8 teden kampanje

14.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_7 teden kampanje

12.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_6. teden kampanje

10.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_5. teden kampanje

09.11.2018 - Človekove pravice se ne zmanjšujejo s starostjo_3. teden kampanje

08.11.2018 - Mednarodna kampanja proti staromrzništvu

05.11.2018 - Zasedanje Generalnega sveta EURAG v Reykjaviku na Islandiji

05.11.2018 - Konferenca o oskrbi in negi starejših oseb v Reykjaviku na Islandiji