Zdravje je največja vrednota

Aktualno

Zdravje je največja vrednota

Je temelj razvoja in blagostanja posameznika in celotne družbe. Zato smo vsi zainteresirani za dobro zdravje, še posebej starejši, med katerimi je z daljšanjem življenjske dobe vse več bolnih in pomoči potrebnih. Zaradi tega zahtevamo vsem dostopno in učinkovito zdravstveno varstvo.
 
Potrebna je celovita reforma zdravstvenega varstva, ki mora poseči na področje osebne in družbene skrbi, odgovornosti za zdravje, solidarnosti, zdravstvenega zavarovanja, organizacije ter izvajanja in financiranja zdravstvene dejavnosti. V ZDUS se zavzemamo za ohranitev in izboljšanje javnega sistema socialne in zdravstvene varnosti, za njegovo dolgoročno in finančno vzdržnost ob porazdelitvi ekonomskih tveganj med državo, delodajalce in državljane.
 
Potrebujemo razvoj javne zdravstvene dejavnosti in njene mreže, v kateri bodo imeli prednost preventiva, programi krepitve zdravja in osnovna zdravstvena dejavnost. Pričakujemo večjo vlogo zavarovancev in zavezancev za plačevanje prispevkov pri določanju programov zdravstvenih storitev in pri urejanju odnosov s predstavniki izvajalcev. Zagotoviti je treba jasno porazdelitev pristojnosti in odgovornosti med vlado oziroma ministrstvom za zdravje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) ter organizacijami izvajalcev javne zdravstvene dejavnosti.
 
Zavzemamo se za čim večjo dostopnost do zdravstvenih storitev v razumnih in ekonomsko možnih okvirih, temu primeren obseg pravic ter zakonodajo, ki bo preprečila mešanje javne in zasebne dejavnosti ter neupravičeno prelivanje javnih virov v žepe posameznikov. Zavzemamo se za ohranitev javnega zdravstva, kjer bodo storitve dosegljive vsem prebivalcem skladno z njihovimi potrebami ne glede na gmotni položaj posameznika, financirane po principu solidarnosti, po katerem vsak prispeva v javni zdravstveni sklad po svojih zmožnostih na podlagi enotne prispevne stopnje. Zato podpiramo spremembe na področju zasebnih (prostovoljnih) zavarovanj. Ker gre za “univerzalno” zavarovanje, je treba odpraviti dodatne pogoje za vključitev v zavarovanje, zaradi katerih posamezniki ne morejo uresničiti pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 
To je v nasprotju z načeli obveznega socialnega zdravstvenega zavarovanja, ki ne pozna „nezavarovanih” oseb. Vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje pomeni tudi zakonsko obvezo vseh zavarovancev, da plačujejo prispevke. Zavedamo se, da vseh potreb in zahtev ne bo mogoče financirati le z javnimi finančnimi sredstvi. Potrebno bo opredeliti, katere storitve/pravice morajo ostati predmet najširše solidarnosti in katere so manj pomembne, zato se lahko financirajo iz zasebnih virov. Med slednjimi bi to lahko bila dodatna zavarovanja, ki morajo biti povsem ločena od obveznega zdravstvenega zavarovanja in bi ga izvajale zavarovalne družbe.
 
Država mora določiti merila za mrežo javne zdravstvene dejavnosti, zagotoviti strokovno, funkcionalno in vsebinsko povezovanje izvajalcev javne zdravstvene dejavnosti ter odpraviti preveliko razdrobljenost zdravstvenih zavodov. Pričakujemo spremembe, ki bodo utrdile vlogo in avtonomijo ZZZS v sistemu, v katerem bodo soodločali tudi naši predstavniki.
 
Ne strinjamo se s predlogi o odpravi skupščine ZZZS, ki naj bi jo nadomestil 'neki svet', v katerem se bo naš glas komaj (če sploh?) slišal. V ZDUS pričakujemo, da bo zakonodajalec naše predloge skrbno proučil in jih vključil v predloge sprememb zdravstvene zakonodaje.
 
mag. Rosvita Svenšek

aktualno vse

-