Članstvo ZDUS v mednarodnih organizacijah

 

 EURAG Europe  (Evropska federacija starejših oseb)

 http://www.eurag-europe.net/

EURAG Europe je neodvisna,  prostovoljna, apolitična in ne-verska organizacija civilne družbe v kateri delujejo zainteresirane organizacije in posamezniki, starejši in za starejše.  Članstvo ni starostno ampak interesno in funkcionalno pogojeno. Članstvo je potrjeno s članarino. Delovanje je usmerjeno predvsem na populacijo starejših od 65 let, poudarjen je tudi pomen sodelovanja in solidarnosti vseh generacij.   Njena naloga je v vseh okoljih in v vseh družbenih strukturah dvigati ozaveščenost o izzivih staranja, skrbeti za boljši položaj starejših oseb, njihove pravice, aktivnost ter izkoriščanje njihovih izkustvenih potencialov za  razvoj celotne družbe. Daje pobude in stališča nosilcem odločanja v EU,  mednarodnim organizacijam  in zvezam ter posameznim državam. V članstvu so organizacije  in inštitucije iz držav EU in širše – Albanije, Islandije, Izraela, Švice, Ukrajine in Rusije. Obstaja že 55 let.  ZDUS je ena najstarejših članic. Upravni organ je Generali svet, ki se sestaja dvakrat letno. Iz Slovenije  so včlanjene štiri organizacije, vendar je poleg ZDUS aktivna le še Univerza za tretje življenjsko obdobje. 

 

AGE Platform Europe  (Glas starejših oseb na ravni Evropske Unije /EU/)

 https://www.age-platform.eu/

AGE Platform Europe je orientirana na populacijo starejšo od 50 let.  Združuje  eno ali več organizacij iz držav EU in se  v svojem delovanju odziva na iniciative in pobude Evropske Komisije  /EK/, Evropskega parlamenta /EP/ in mednarodnih organizacij, predvsem  OZN.  Sodeluje pa tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami in pobudami. S strani EK dobiva visok delež finančnih sredstev za svoje delovanje.  Ukvarja se s socio- ekonomskim  položajem starejših oseb, skrbjo za uresničevanje njihovih pravic,  stimuliranjem aktivnega življenja in s preprečevanjem sprejemanja predpisov, ki bi  negativno vplivali na življenje in možnosti starejših oseb. V tem smislu oblikuje in posreduje  svoje pobude in predloge  ter stališča in pripombe  na dokumente, ki so  v razpravi. Iz Slovenije sta članici  Ljubljanska zveza društev upokojencev in ZDUS, ki  polnopravno sodeluje od leta 2016. Nacionalne organizacije  ali nacionalna združenja članic so zastopana v Upravnem svetu.  Junija  2017 je ZDUS za članico sveta imenoval  Jožica Puhar ( Strokovni svet ZDUS)  in Katjo Krivec ( MZU Ljubljana) za namestnico.

 

EUROCARERS (Evropska mreža neformalnih oskrbovalcev)

http://www.eurocarers.org/

EUROCARERS je bila ustanovljena  za pospešitev  razprave o vprašanjih  neformalnih oskrbovalcev v EU, tako na nivoju zveze kot v posameznih državah. Cilj sodelovanja članic je kreiranje politike,  zbiranje podatkov in pripravljanje analiz ter raziskovanje. Osrednja pozornost velja osveščanju o pomembnem prispevku negovalcev k zdravstvenim in socialnim varstvenim sistemom ter gospodarstvu in potrebi po zaščiti tega prispevka, pa tudi prizadevanjem, da politike EU in politike držav upoštevajo oskrbnike -  spodbujajo socialno vključenost negovalcev, razvijajo podporne sisteme storitev za negovalce in jim omogočajo,  da ostanejo v plačnih sistemih in so socialno vključeni.   V članstvu  poleg evropskih najdemo tudi organizacije iz  Avstralije, Nove Zelandije in ZDA. Iz Slovenije sta poleg ZDUS člana še Inštitut za gerontologijo in medgeneracijske odnose Antona Trstenjaka in Fakulteta za družbene vede.

Članstvo v vseh treh organizacijah je pogojeno s plačilom članarine.

 

ZDUS sodeluje v pobudi ADA, platformi mednarodne mreže Help Age International

Help Age Internatinal je globalna mreža organizacij ki se zavzemajo za pravice starejših in se ukvarjajo s širokim spektrom zanje pomembnih  pojavov.

Ukvarja se številnimi področji kot so: starajoča se mesta, zmanjševanje tveganj pri katastrofah in podnebnih spremembah, izredne razmere in humanitarne krize, zdravje in nega, HIV in AIDS, vseživljenjski pristop k staranju, spremljanje starejših državljanov, pravice, socialna zaščita, cilji trajnostnega razvoja, delo.

Deluje na vseh celinah in geografskih regijah ( razen Avstralije). Pokriva 80 držav in preko 130 organizacij.

Obstaja že od leta 1983. Sedež ima v Londonu. Sprožila je že več  pobud in med drugim v letu 2002 organizirala nevladni del udeležencev za nastop na Ministrski konferenci v Madridu.

Oblikovala je  mednarodno platformo ADA  (AGE Demand Action - starost zahteva akcijo ),  ki  letos praznuje 10 letnico obstoja. 

ADA je temeljno gibanje aktivistov v 60 državah. Starejši ljudje se srečujejo z nosilci odločitev in lobirajo, da svoje lokalne in nacionalne vlade spodbujajo k reševanju  najpomembnejših vprašanj človekovih pravic kot so  n.pr. pokojnine in zdravstveno varstvo in da  starejši sodelujejo v procesih odločanja, ki vplivajo na njihovo življenje, na lokalni in nacionalni ravni, vse do globalnih forumov, kot je  Odprta delovna skupina  ZN za staranje prebivalstva.

ZDUS se je tej pobudi pridružila z željo podpreti mednarodna prizadevanja za zaščito človekovih pravic starejših in oblikovanje ter v bodočnosti sprejem ustrezne konvencije ZN. Hkrati je to pomenilo tudi aktivnejši pristop k ozaveščanju  oblasti in drugih nosilcev odločanja o staranju prebivalstva in s tem povezanih izzivih.